สอบถามเรื่องทุนการศึกษาบุตร
Posted: ธัญดาพัชร์ คงพูล Date: 2015-06-15 16:17:29
   
 

ดิฉัน มีบุตร 2 คน กำลังศึกษาระดับก่อนประถมวัย 1  คน และ ระดับประถมศึกษา 1 คน

ดิฉันมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้ทั้งสองคนหรือเปล่าค่ะ  หรือ

ตามแบบฟอร์มขอรับทุน ข้อ 2 สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน เท่านั้น(กรณีที่บิดามารดาเป็นสมาชิกทั้งคู่ ห้ามขอมาซ้ำในระดับเดียวกัน)

ดิฉัน และสามี เป็นสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมฯ ทั้งสองคน สามารถแบ่งกันขอทุนการศึกษาบุตร ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะลูก 2 คนไม่ได้ศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:สุปราณี อินภูวา  Date: 2015-06-15 16:40:13
 
 
 

เรียน  สมาชิก

                 ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552  ในหมวด 1 ข้อ 9 ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์  ให้ผู้ที่มีรายได้สูงสุดเพียงผู้เดียวเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอรับทุน  สำหรับกรณีที่บิดามารดามีรายได้เท่ากันให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ยื่นก็ได้  และในข้อ 10 สมาชิกอาจยื่นขอรับทุนให้แก่บุตรหลายคนในคราวเดียวกันได้  แต่สหกรณ์จะพิจารณาให้ทุนเพียงรายละ 1 ทุนเท่านั้น  

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ธัญดาพัชร์ คงพูล  Date: 2015-06-17 08:51:12
 
 
 

ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ