ขอสอบถามครับ (เรื่องค้ำประกันการกู้เงินสามัญ)
Posted: เจริญพงษ์ สำราญกลาง Date: 2017-11-14 14:28:11
   
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปรับเปลี่ยนการชำระค่าหุ้นและหนี้ประจำเดือนของสมาชิก โดนวิธีการหักเงินรายเือนจากต้นสังกัด (ฏีกา) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.... 

**แต่กระผม(เลขที่สมาชิก 033850) ยังได้รับหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง แจ้งการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สามัญ(ผมค้ำประกันการกู้เงินสามัญ เลขที่สมาชิก 033850) ประจำเดือน กันยายน ขอให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินการกำชับ สมาชิก ในสังกัด อปท. ให้ชำระค่าหุ้นและหนี้ประจำเดือนของสมาชิก โดนวิธีการหักเงินรายเือนจากต้นสังกัด (ฏีกา) โดยเคร่งครัด และ ลงโทษผู้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ อย่างเด็ดขาด และ จริงจัง ด้วยครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:เจริญพงษ์ สำราญกลาง  Date: 2017-11-14 15:39:13
 
 
 

**แกไข กระผม(เลขที่สมาชิก 033851)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2017-11-14 16:10:03
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดประสานกับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ