ขอให้ทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
Posted: เอมอร สนับบุญ Date: 2018-02-14 09:52:27
   
 

ตามข้อกำหนดของข้อบังคับ ข้อ 29 วรรคสอง (2) ที่กำหนดให้การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามทส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

.

ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมสำหรับสมาชิก เนื่องจากบางกรณ๊ไม่เกิดการผิดนัดโดยตัวสมาชิก แต่เกิดจากเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งไปจ่ายล่าช้า จึงไม่ควรจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งล่าช้า  ไม่ใช่ไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก

.

ดังนั้น จึงขอเสนอให้เพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 29 วรรคสอง (2) ที่กำหนดให้การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามทส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมิให้ใช้บังคับสำหรับการผิดนัดที่มิใช่ความผิดของสมาชิก

เพราะข้อบังคับของสหกรณ์หลายแห่งก็มีกรณียกเว้นแบบนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 10:12:47
 
 
 

เนื่องด้วยตามประวัติการชำระเงินของสมาชิกในรอบเรียกเก็บประจำเดือน มกราคม 2560 มิใช่ความผิดในการโอนล่าช้าของหน่วยงาน  โดยเป็นสมาชิกได้โอนชำระมาเอง ในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 จึงทำให้มีประวัติค้างชำระดังกล่าวค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด 083-9292739 / 02-2418250-1 ต่อ 401 ค่ะ

การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ  http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1518

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ