Posted: สายสมร พรหมคุณ Date: 2019-02-12 15:22:58
   
 

ทำไมได้แต่เงินปันผลค่ะ  เฉลี่ยคืนไม่ได้เคยค้างอยู่งวดหนึ่งเนื่องจากหน่วยงานไม่หักจ่ายให้และไม่ได้แจ้งให้ทราบทำให้มียอดค้างจ่าย  แต่งวดถัดมาก็ได้จ่ายสมทบให้แล้ว  

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ