ช่องทางชำระค่าหุ้นและเงินกู้
Posted: Admin Date: 2014-06-09 08:42:57
IP: 110.168.134.115
 

ช่องทางการชำระเงิน

สมาชิกสามารถชำระเงินให้สหกรณ์ทั้งค่าหุ้นและหนี้ได้หลายวิธี ดังนี้

        1.  หักจากเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด  โดยสหกรณ์จะส่งใบแจ้งหนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกหักเงินให้ และส่งเงินให้สหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน

           ​**** หน่วยงานใช้แบบฟอร์มชำระเงินฯ Company Code : 7146   

                *** สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

        2.  หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกตามที่ให้ความยินยอมไว้กับทาง ธ.กรุงไทยหรือธกส. ตามยอดใบเรียกเก็บ ในวันที่สมาชิกได้รับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จนถึง วันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ทั้งนี้วันที่หักเงินจะเป็นไปตามเวลาราชการเท่านั้น สำหรับเวลาการหักเงินเริ่ม 13.00 น.)

            **** เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขอความกรุณาสมาชิกฝากเงินเข้าบัญชีล่วงหน้า 1 วัน
            **** สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

         3.  ชำระเองผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

            ​**** สมาชิกที่ประสงค์ชำระเอง ใช้แบบฟอร์มชำระเงินฯ Company Code : 7025  

             **** สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

        4.  ชำระที่สหกรณ์ 

        ทั้งนี้ การชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน ให้ชำระได้ไม่เกิน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อสิทธิ์ในการกู้เงิน การรับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ และเงินทุนการศึกษา  กรุณาชำระเงินให้สหกรณ์ภายในกำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ