การส่งเงินค่าหุ้น การกู้
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-10-06 10:20:31
IP: 58.9.205.30
 

สมาชิกสหกรณ์ส่งเงินค่าหุ้นเพื่อการออมเงิน หรือชำระหนี้เงินกู้ หรืออื่นๆ สามารถดำเนินการได้ 3 ทาง

1.  การส่งเงินแบบ Online หรือ ATM เมื่อดำเนินการแล้วสมาชิกต้องสำเนาสลิปใบ Payin หรือ ATM ส่งสหกรณ์ โดยต้องเขียนชื่อ สกุล เลขที่สมาชิก ด้วยตัวบรรจง  ลงในสำเนาก่อนส่ง FAX ไปยังสหกรณ์เพื่อบันทึกข้อมูลการส่งเงิน (เป็นเรื่องที่สำคัญมาก) ค่าธรรมเนียมการโอนสมาชิกจ่ายเอง

2. การส่งเงินแบบ Teller Payment สมาชิกต้องเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มของสหกรณ์ Compane Code 7025 ไปยื่นกับธนาคาร โดยเขียนรายละเอียดชื่อสกุล เลขที่สมาชิก รหัสประเภทการขำระ จำนวนเงินให้ชัดเจน (แบบฟอร์มหนึ่งแผ่นต่อสมาชิกหนึ่งคน) ธนาคารจึงบันทึกรายการส่งให้สหกรณ์ทุกเย็น ค่าธรรมเนียมการโอนสมาชิกจ่ายเอง

3. การหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร สมาชิกต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก สหกรณ์เมื่อได้รับรายงานจากธนาคาร จะเริ่มแจ้งหักเงินในบัญชีท่านประมาณอีก 1 เดือนถัดไป โดยธนาคารจะทำการหักก่อนสิ้นเดือน 3 วัน หรือวันสิ้นเดือน หรือวันที่ 5 ของเดือนถัด สมาชิกจึงต้องมีวินัยของตนในการเตรียมเงินให้เพียงพอที่จะให้ธนาคารหัก ค่าธรรมเนียมการโอนสหกรณ์จ่ายเอง ข้อดีสมาชิกไม่ต้องกังวลหรือลืมที่จะขำระเงิน และยังได้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนทันที่ที่ประชุมใหญ่เสร็จเรียบร้อยและอนุมัติจ่ายเงิน

ธนาคารที่ร่วมโครงการ

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 006-6-07377-4 สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เลขบัญชี 000-2-30429-8 สาขานางเลิ้ง

การส่งเงินออมหรือชำระเงินของสมาชิก จะแตกต่างกับสหกรณ์อื่นๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดเพียงหน่วยเดียวเป็นผู้หักเงินสมาขิกให้ สมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบ แต่สหกรณ์มีสมาชิกจากหน่วยงาน อปท. 7851 แห่ง ทั่วประเทศ เพราะฉนั้นท่านเป็นสมาชิสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี รู้จักกันเงินไว้ออมและชำระหนี้เงินกู้ได้อย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ท่านสมาชิกจงโชคดีนะครับ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ