ทำความเข้าในการส่งเงินค่าหุ้นและหนี้ กับใบแจ้งหนี้
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-10-06 12:06:19
IP: 115.87.129.11
 

ระบบการทำงานของสหกรณ์โดยทั่วไป จะทำการประมวลผลออกใบแจ้งหนี้ให้แก่สมาชิกทราบล่วงหน้า สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราจะดำเนินการแจ้งหนี้ทาง แว๊ปสหกรณ์ dlasavingcoop.com และ thailocaladmin.go.th ในช่วงวันที่ 25-27 ของเดือน ดังนั้นระบบจะประมวลผลเมื่อสิ้นวันที่ 20 ของเดือนเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบก่อน เมื่อสมาชิกได้รับทราบแล้ว ให้ทำการเข้าใจการโอนเงินเข้าสหกรณ์

1. ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีก่อนสิ้นเดือนสามวัน หรือวันสิ้นเดือน หรือวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สมาชิกกลุ่มนี้ต้องนำเงินเข้าบัญชีให้เพียงพอกับมูลหนี้  หากไม่เงินให้หักบัญชีตามวันที่กำหนด และพ้นวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โปรแกรมระบบการปฏิบัติงานสหกรณ์จะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยย้อนนับแต่วันที 1 ของเดือนทันที

2. สมาชิกขำระเองผ่านธนาคาร สามารถทำได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเช่นกัน หากพ้นวันดังกล่าว การคำนวณดอกเบี้ยย้อนนับแต่วันที 1 ของเดือนเช่นกัน

3. ชำระเงินที่สำนักงานสหกรณ์ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 2 ข้อเบื้องต้น

4. กรณีชำระเงินหลังจากวันที่ 5 ท่านไม่ควรชำระเงินล่วงเลยวันที่ระบบประมวลผล ควรส่งก่อนวันที่ 20 ของเดือน หากท่านชำระหลังวันดังกล่าว ระบบประมวลผลออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว จะไม่สามารถหักลบเงินที่ชำระมาภายหลังได้ อันเป็นสาเหตุการแจ้งหนี้ซ้ำ  เมื่อสมาชิกเข้าใจระบบการทำงานเช่นนี้ ก็นำยอดชำระนั้นหักออกจากยอดแจ้งหนี้ก่อนได้ แต่เรื่องนี้ใช้กับกรณีหักผ่านธนาคารไม่ได้ถ้าเดือนที่ผ่านไม่เงินให้หักและท่านมาชำระภายหลังและล่วงเลยวันที่ 20 ไปแล้ว ธนาคารจะหักตามใบแจ้งหนี้ของสหกรณ์เท่านั้น อย่างนี้สหกรณ์จะตรวจสอบและคืนเงินให้ท่านโดยเร็ว

เมื่อท่าเข้าใจการทำงานของสหกรร์แล้ว จึงขอเสนอว่าท่านไม่ควรขำระเงินเกินวันที่ 5 เดือน แต่หากมความจำเป็นก็ไม่ควรเกินวันที่ 19 เพราะเจ้าหน้าที่จะรับทราบจากธนาคารวันที่ 20 หรือท่านส่งสำเนาการโอนไสหกรณ์ก็ไม่ควรเกินเช้าวันที่ 20 เช่นกัน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ