การทำประกันชีวิต
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-10-22 10:46:24
IP: 58.9.205.172
 

สมาชิกสหกรณ์ที่ยื่นประสงค์จะทำประกันชีวิต

1. ให้โหลดแบบฟอร์มจากแว๊ปของสหกรณ์ สถ. (ธนชาต กับ AIA) กรณีกู้ส่งมาพร้อมการกู้ได้เลย

2. บริษัท AIA มี 2 หน้า พยามยามให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง) เพราะท่านจะต้องลงนามเป็นผู้ขอเอาประกัน มีบางท่านมีเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น จึงยังไม่มีผลเพราะไม่มีลายมือชื่อ

3. เมืออนุมัติเงินกู้สามัญแล้ว สหกรณ์จะหักเงินกู้ไว้เป็นเบี้ยประกันชำระให้แก่บริษัทประกันชีวิต สำหรับกรณีสมาชิกได้รับเงินกู้ไปแล้วให้ส่งเบี้ยประกันไปให้สหกรณ์พร้อมเอกสารสมัครเอาประกัน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ