การตรวจสอบข้อมูลผุ้รับโอนประโยชน์
Posted: Admin Date: 2018-07-03 10:51:57
IP: 124.122.9.195
 
 
 
 
 

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

 

 

 

- แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์                            

- ตรวจสอบข้อมูลผู้รับโอนประโยชน์                                    

 

**เอกสารผู้รับโอนประโยชน์จะต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น**

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ