มาตรการสมาชิกค้างหนี้
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-12-29 13:21:21
IP: 58.9.217.87
 

   สหกรณ์พยายามโทรติดตามสมาชิกค้างหนี้แล้วเฉย ทำหนังสือแจ้งสมาชิกผ่านผู้บริหารท้องถิ่นแล้วสมาชิกก็ยังเฉยอีก สหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอให้สมาชิกค้างหนี้งวดตั้งแต่ 12 งวด พ้นจากสมาชิกภาพ โดยเสนอคณะกรรมการดำเนินการเมื่อ วันที่ 27 ธันาวาคม 2553 จำนวน 975 ราย แต่คณะกรรมการฯ ให้โอกาสติดต่อสหกรณ์ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2554 เพื่อชำระหนี้หรือแปลงหนี้ใหม่ หากพ้นกำหนดถือว่าพันสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ดังนั้นเมื่อมีโอกาสอย่างนี้ สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ หรือเพื่อสมาชิผู้ค้ำประกันด้วยกันทราบช่วยบอกต่อไปด้วย

   เมื่อพันกำหนดดังกล่าว สหกรณ์จำเป็นต้องส่งเรื่องให้ทนายความดำเนินคดีทางแพ่งกับสมาชิกผู้นั้น ซึ่งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีทั้งหมดด้วย การฟ้องคดีสหกรณ์จะชนะคดีทั้งหมด และสมาชิกจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล  หากสมาชิกไม่ชำระอีกสหกรณ์จะทำการบังคับคดี ซึ่งหมายถึงกรมบังคับคดีจะแจ้งยึด หรืออายัดทรัพย์

   เมื่อมีโอกาสจนถึง 15 มกราคม 2554 ขอได้ดำเนินการติดต่อคุณภาคภูมิ 02-2418250-1 ต่อ 301 โดยเร็ว
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ