จะให้สมาชิกขาดส่งค่าหุ้น 6 งวดพ้นจากสมาชิก
Posted: ผู้จัดการ Date: 2011-01-21 13:31:43
IP: 58.9.205.194
 

1.  ผมขอเรียนเตือนสมาชิกมาว่า ที่ขาดขำระค่าหุ้นตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไปให้รีบชำระเงินค่าหุ้นตามระเบียบสหกรณ์กำหนดไว้ว่า สมาชิกขากส่งเงินค่าหุ้นเกินกว่า 3 งวด ถือว่าขาดคุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องเสนอให้พ้นจากสมาชิกโดยคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ จึงขอให้สมาชิกแจ้งต่อๆ กันด้วย  เมื่อสมาชิกไม่ดำเนินการให้ชำระหุ้นต่อเนื่อง ผมคงถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์

2. สมาชิกที่ค้างค่าหุ้นและหนี้เงินกู้สามัญ หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ผมกำลังตรวจสอบสมาชิกที่ขาดการชำระตั้งแต่ 2 งวด โดยแจ้งเตือนไปพร้อมกับส่งใบเสร็จไปยัง อบต. เทศบาล ก็ขอให้สมาชิกและผู้คำประกันช่วยแจ้งต่อสมาชิกที่ไม่ชำระ เมื่อค้างงวดมากขึ้น จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้คำประกันเร่งรัดชำระหนี้แทน จากนั้นทุกคนยังนิ่งเฉยจะให้สมาชิกที่ค้างงวดพ้นจากสมาชิกต่อไป เพื่อส่งเรื่องให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมาย

สหกรณ์น้อมรับฟังเมื่อท่านเข้าไปหา เจรจาเพื่อหาทางออกให้ จึงควรเร่งรีบก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ