การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และเลือกตั้งกรรมการ
Posted: ผู้จัดการ Date: 2011-02-16 08:14:55
IP: 58.9.205.24
 

    1.  สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งสมาชิกในเขตจังหวัดทราบถึงการจัดประชุมใหญาสามัญประจำปี 2553 ซึ่งเป็นการผลการดำเนินการ และงบดุล ในรอบปี  จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม ห้องราชสีห์ อาคารสัมนาคาร  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

   2.  ในวันดังกล่าวจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจำนวน  7 คน แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี โดยมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 23 คน  ตามประกาศในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยพิจารณาผู้ที่เห็นเหมาะสมที่จะเข้าไปกำหนดนโยบาย และทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้สมหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนตั้งแต่ เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ บริเวณลานจดรถด้านข้างพระที่นั้ง

    3.  ในวันดังกล่าวสหกรณ์ได้ประสาน สน.สามเสน ขอใช้บริเวณ 2 ฝากถนนอู่ทองนอกเป็นที่จอดรถแล้ว
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ