อนุมัติคำขอสวัสดิการ (คลอดบุตร) ณ วันที่ 1 - 29 ก.พ. 2563
Posted: Admin Date: 2020-03-12 14:55:58
IP: 115.87.244.132
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุม้ติ-สวัสดิการคลอดบุตร

รอบวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

โอนเงินวันที่ 12 มีนาคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ