อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-03-20 14:39:29
IP: 115.87.98.13
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ-สวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

โอนเงินวันที่ 16 มีนาคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ