แบบคำขอมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
Posted: Admin Date: 2020-05-06 08:56:19
IP: 58.8.207.141
 

 

ประกาศสหกรณ์ฯ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
มาตรการที่ 1 โครงการเงินกู้สามัญรายละไม่เกิน 100,000 บาท  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอกู้เงินสวัสดิการโควิด-19
มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
มาตรการที่ 3 โครงการเงินกู้ปันผลปีการเงิน 2563   
  - ดาวน์โหลดคำขอและหนังสือกู้เงินปันผล
     

 


หมายเหตุ สมาชิกสามารถ เลือกได้เพียง 1 มาตรการช่วยเหลือ เท่านั้น 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ