อนุมัติคำขอสวัสดิการ (เพื่อการสมรส) ณ วันที่ 27 มี.ค.-27 เม.ย. 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-05-08 14:46:12
IP: 58.8.233.184
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2563

โอนเงินวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ