คำขอกู้เงินสามัญ COVID-19 เอกสารไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ 29 เม.ย.2563 - 5 พ.ค. 2563
Posted: Admin Date: 2020-05-16 15:52:13
IP: 115.87.241.200
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

คำขอกู้เงินสามัญสวัสดิการ (COVID-19) เอกสารไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 - 5 พฤษภาคม 2563

กรุณาติดต่อกลับสหกรณ์ฯ โดยด่วน เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(นับจากสหกรณ์ฯ ลงรับเอกสารดังกล่าว)

หากไม่ติดต่อสหกรณ์ฯ จะยกเลิกคำขอกู้ดังกล่าว

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ