อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 25 ก.ค.- 31 ส.ค.63
Posted: Admin Date: 2020-09-16 10:29:08
IP: 58.8.233.46
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

โอนเงินวันที่ 11 กันยายน 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ