ผลการอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
Posted: Admin Date: 2020-10-06 17:06:01
IP: 58.8.207.140
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ณ วันที่ 20 กันยายน 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน ตุลาคม 2563)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ