ผลการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ (รอบ 12 ต.ค.63)
Posted: Admin Date: 2020-10-14 09:54:00
IP: 58.8.232.220
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติการพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญ

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

(เริ่มพักชำระหนี้เงินต้น รอบเดือน พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ