ผลการอนุมัติประนอมหนี้อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
Posted: admin Date: 2020-10-29 16:20:58
IP: 171.96.225.82
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติประนอมหนี้อนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน

ชุดที่ 16 ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2563)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ