ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 19/2563 (วันที่ 12 พ.ย.63)
Posted: Admin Date: 2020-11-13 10:17:16
IP: 115.87.98.79
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

โอนเงินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน ธันวาคม 2563)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ