รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-12-08 16:20:21
IP: 58.8.233.247
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

 ประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563   คลิกที่นี่

 หนังสือแจ้งผู้บริหาร อปท.  เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจำปี 2563   คลิกที่นี่

 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ระดับก่อนปฐมวัย (อ.1-อ.3)   คลิกที่นี่

 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ระดับประถมศีกษา (ป.1-ป.6)   คลิกที่นี่

 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6 / ปวช.)   คลิกที่นี่

 รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษา (ปวท. / ปวส. / ปริญญาตรี)   คลิกที่นี่

 

**(ลำดับรายชื่อที่ประกาศ  จะเรียงตามลำดับเลขสมาชิก)**
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ