ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 15 ม.ค.64)
Posted: Admin Date: 2021-01-18 10:54:29
IP: 58.8.208.210
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2564

โอนเงินวันที่ 21 มกราคม 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน กุมภาพันธ์ 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ