ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 31 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64
Posted: Admin Date: 2021-01-18 14:22:00
IP: 58.8.208.210
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ระบบ ATM

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564

การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฏีกา)

 

 

 

 

 

►  ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM   
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ