เปิดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2
Posted: Admin Date: 2021-01-28 11:16:43
IP: 58.8.218.120
 
 
 
 
 

 

» ประกาศสหกรณ์ฯ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
» มาตรการที่ 1 โครงการเงินกู้สามัญรายละไม่เกิน 300,000 บาท  
  - ดาวน์โหลดหนังสือขอกู้เงินสวัสดิการโควิด-19
» มาตรการที่ 2 การพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก  
  ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้สามัญทุกประเภท
  ดาวน์โหลดหนังสือขอพักชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท
     
  หมายเหตุ :  สมาชิกสามารถ เลือกได้เพียง 1 มาตรการช่วยเหลือ เท่านั้น   
     

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ