ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
Posted: Admin Date: 2021-03-30 10:31:25
IP: 115.87.245.90
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

» รายชื่อประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง 

 

» การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 

 

» ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 

 

» ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 

 

» แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ