ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน มีนาคม 2564
Posted: Admin Date: 2021-03-29 09:26:52
IP: 115.87.245.162
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน มีนาคม 2564

เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน เมษายน 2564

(การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ