ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 (รอบวันที่ 17 พ.ค.64)
Posted: Admin Date: 2021-05-18 10:12:13
IP: 119.76.53.123
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 11/2564

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

โอนเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน มิถุนายน 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ