ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 (รอบวันที่ 13 มิ.ย.64)
Posted: Admin Date: 2021-06-15 09:07:10
IP: 115.87.98.151
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564

ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564

โอนเงินวันที่ 16 มิถุนายน 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน กรกฎาคม 2564)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ