ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
Posted: Admin Date: 2021-07-05 13:48:23
IP: 119.76.53.188
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 27 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2564 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

 

1.กรณีขาดชำระค่าหุ้น 6 งวดขึ้นไป (ไม่มีภาระค้ำประกัน)

2.กรณีสมาชิกค้างส่งงวดชำระหนี้ (ไม่มีภาระค้ำประกัน)

3.กรณีค้างส่งงวดชำระหนี้ (มีภาระค้ำประกัน)

3.1 ทุนเรือนหุ้นมากว่าหนี้

3.2 ทุนเรือนหุ้นน้อยกว่าหนี้
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ