ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (รอบวันที่ 12 ก.ค.64)
Posted: Admin Date: 2021-07-13 09:29:26
IP: 119.76.53.188
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 3/2564

ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

โอนเงินวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน สิงหาคม 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ