ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ATM) วันที่ 21 - 23 ก.ค.2564
Posted: Admin Date: 2021-07-23 14:45:26
IP: 119.76.53.188
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ระบบ ATM

วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564

(การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

 

 

► ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM    

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ