ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 18 - 23 ส.ค.2564
Posted: Admin Date: 2021-08-24 14:32:12
IP: 27.145.54.124
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ระบบ ATM

วันที่ 18 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2564

(การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

 

 

► ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM    
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ