ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (รอบวันที่ 10 ก.ย.64)
Posted: Admin Date: 2021-09-13 09:42:12
IP: 115.87.244.48
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2564

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

โอนเงินวันที่ 16 กันยายน 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน ตุลาคม 2564)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ