ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (รอบวันที่ 10 ก.ย.64)
Posted: Admin Date: 2021-09-13 09:38:38
IP: 115.87.244.48
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 7/2564

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

โอนเงินวันที่ 16 กันยายน 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน ตุลาคม 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ