ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ (รอบวันที่ 30 ต.ค.64)
Posted: Admin Date: 2021-11-03 10:48:27
IP: 27.145.54.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 10/2564

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564

โอนเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2564)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ