การกำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชี 2564
Posted: Admin Date: 2021-11-18 09:29:26
IP: 27.145.54.166
 

 

คลิ๊ก>> ประกาศสหกรณ์ฯ  การกำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

 

คลิ๊ก>> แบบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

 

 กรณีสมาชิกมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือ ประสงค์โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกทีมีอยู่กับสหกรณ์ ให้แจ้งต่อสหกรณ์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 

..............................................................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ