ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 64
Posted: Admin Date: 2021-11-25 16:02:13
IP: 27.145.54.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 12/2564

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

เริ่มชำระงวดแรกเดือน ธันวาคม 2564

(การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ