ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา (รอบวันที่ 23 ธ.ค.64)
Posted: Admin Date: 2021-12-23 15:08:03
IP: 27.145.54.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา  ครั้งที่ 14/2564

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

โอนเงินวันที่ 30 ธันวาคม 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน มกราคม 2565)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ