การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ
Posted: Admin Date: 2021-12-30 18:53:36
IP: 27.145.54.166
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2565

  • เรื่อง การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ    
  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหา ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ