ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 3/2565
Posted: Admin Date: 2022-03-01 10:01:16
IP: 124.122.137.25
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง ผลการอนุมัติเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ครั้งที่ 3/2565

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

 

เริ่มชำระงวดแรกเดือน มีนาคม 2565

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ