โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักณ์ LOGO
Posted: Admin Date: 2022-04-11 09:43:05
IP: 124.122.9.207
 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

"สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

 ประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)
    "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"
  

 

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ     

 

 

<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >>

นางสาวโสภาพรรณ  เชยกลิ่นเทศ  02-2418250-1 ต่อ 131 มือถือ 083-7823359 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ