รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: Admin Date: 2022-05-10 17:51:28
IP: 124.122.9.207
 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง   รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ