ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาหลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก
Posted: Admin Date: 2022-11-08 11:51:50
IP: 27.145.12.177
 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง   ขยายเวลาหลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก

(สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพและลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี)

ประจำปี 2565 

         หลักเกณฑ์ในการประนอบลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพสำหรับลูกหนี้พ้นสภาพและลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ประจำปี 2565 

และหลักเกณฑ์ในการประนีประนอมยอมความสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ประจำปี 2565 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ