ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
Posted: Admin Date: 2023-02-02 15:54:02
IP: 124.120.179.55
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก และเงิน

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2565

และโอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2565

 

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส  

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร  

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการศาสนา  

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการบำเหน็จ  

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการบำเหน็จ(เพิ่มเติม)  

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  

                กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ