ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2566
Posted: Admin Date: 2023-03-13 17:49:30
IP: 27.145.2.5
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินสวัสดิการสมาชิก และเงิน

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

ประจำเดือนมกราคม 2566

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566

และโอนเงินธนาคาร ธกส.  วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2566

 

1. เงินสวัสดิการสมาชิก

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสำเร็จการศึกษา  

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสมรส  

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อคลอดบุตร 

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการศาสนา  

 

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการบำเหน็จ  

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการบำเหน็จ(เพิ่มเติม)  

 

2. เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  

                กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม 

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีประสบภัย 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ