ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 6/2566
Posted: Admin Date: 2023-05-10 14:57:45
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ #สออปท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อปท. ชุดที่ 18 ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงแรม ธารา แกรนด์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
.
โดยมีวาระสำคัญต่างๆ ดังนี้
1. อนุมัติร่างประกาศหลักเกณฑ์สวัสดกิารทุนการศึกษาบตุรสมาชิกประจำปี 2566
2. อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก
3. อนุมัติให้สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพกรณีไม่มีหนี้ (ติดภาระค้ําประกัน) และกรณีมีหนี้กลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (คืนสภาพ) และพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้
4. อนุมัติโครงการเงินฝาก
5. อนุมัติสมาชิกพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากค้างส่งเงินงวดชำระหนี้
6. อนุมัติให้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับลูกหนี้ที่ถูกยกเลิกประนอมหนี้
7. อนุมัติดําเนินการกับหน่วยงานที่ไม่หักเงินนําส่งให้สหกรณ์
8. อนุมัติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
ฯลฯ
 
.
ติดต่อ สอ.อปท.
>> website : www.dlasavingcoop.com
>> LineOA : @dlasavingcooop
>> โทรศัพท์ : 02-241-8250-1
>> FACEBOOK & FACEBOOKPAGE : สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ