การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566
Posted: Admin Date: 2023-05-31 09:09:14
IP: 27.145.14.134
 
 
 
 
 

 
    
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 18 เป็นประธานในการประชุมและคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี
 
นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการฯ ชุดที่ 18 แจ้งผลการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาวาระการดำรงค์ตำแหน่ง ระหว่างปี 2563 - พฤษภาคม 2566 โดยขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นทีมบริหารงานสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา
 
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีลงมติสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
 
1. เลือกตั้งประธานกรรมกา
รแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีครบกำหนดวาระ โดยลงมติให้ นายวีระ สายลุน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 19
 
2. เลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างกรณีครบกำหนดวาระ จำนวน 7 ท่าน โดยลงมติให้
- นายสุเทพ หนูรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- นายชูศักดิ์ คำล้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
- นายสำราญ มุกน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- นายกฤตนัย ไปแดน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
- นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- นางสาวสุรีย์พร เสนาวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
- นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา
ทั้ง 7 ท่าน เป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 แทนในตำแหน่งที่ว่าง
 
3. มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ .. พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนข้อบังคับต่อไป
 
ปิดประชุมในเวลา 12.00 น.
 
   
  
  
  
   
    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ