กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันได้อีกหรือไม่
IP: 124.122.218.168
 

ถาม : กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันได้อีกหรือไม่?

ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันนั้น สมชิกจะต้องมีหนี้เงินกู้สามัญกับสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่

เช่น

1. สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น 300,000 บาท แต่มีเงินกู้สามัญเดิมอยู่แล้ว 320,000 บาท จะเห็นได้ว่ายอดเงินกู้เดิมเกินกว่าสิทธิ์ในการกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน จึงทำให้ไม่สามารถกู้ได้

2. สมาชิกมีทุนเรือนหุ้น 500,000 บาท แต่มีเงินกู้สามัญเดิมรวมดอกเบี้ยอยู่แล้ว 220,000 บาท สมาชิกสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ค่ะ โดยการทำสัญญาเงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน (สามารถกู้ได้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่) กู้ได้ 450,000 บาท หักกลบกับเงินกู้สามัญสัญญาเดิม 220,000 บาท คงเหลือได้รับเงิน 230,000 บาท ดาวน์โหลดคำขอกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน    
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ